ዎ ብሊና!

ዎ ብሊና!

ዎ ብሊና!

ሰላም ኣጃ እርግርዂማ ይዳን ብሊና፡

ሰላም ኣጃ እርግርኹማ ይሻኒ ብሊና፡

ወርካ ደባን ኣኽሮ መርሓባ ይለና፡

ናንሲ እወኩንካ/ እወኩንኪ ኩናንሲ እውለና፡

ብላሽ ግን ኩት እንገት እና ይና እዲና፡

የዋ ብላሽ ግን ኩት እንገት እና ይና እዲና።

 

ይጭግዕ ኣኽለማ ፡ የዋ ይመሱና፡

ኳሪልድኻ ይሻማ ፡ ስዊልድኻ ይኣንኮቲሰና፡

ጭምዊውልድ ይጨራ ፡ የዋ ይኮድኚሰና

ኣውኒ ዋንተ እዲናይል ኩሰና።

 

ዋዲክና ብሊና ዋዲክ ኩሰላምድ

ወረብራኽር ግራራ ፡ ብርፍ ይራኽር ብርክስኘድ

ታኸትልድ ፡ ስምጥልድ ፡ሺራኹልድ፡

ፈየግደለ የቲኩም ይና ጋብ ብሊንድ።

 

ወሮቦ ኪኹን ግራራ ፡ ኣረርስኚኖ

ይሰፈላልሲ ፍድያ ፡ የዋ ጂኝስትኚኖ

ይዲ ኩዲ ከደምኖ ፡ የዋ ኮድኚኖ

ዳበርድኖሉ ብሊናርሲ ፡ ላናን ኣኽኖ

 

ኣውንግን ይገለ ኣውዱዂ እንቲ፡

ኣን ግን ኩዳን ብሊና ይት መኸልቲ፡

ኲሻኒኹራ ግን ኣን ፡ እንትኻ የሓልቲ፡

ይትኻ ኣርእለለ ፡ ኣርእራኽር ኣኽታ ይኽርቲ።

 

ኩዳንድኹራ ግን ኩዳን ልጝን በኽር፡

ወርኩራይማ ደባኑዂ ፡ ወረባ ካርዶ እንትራኽር፡

ውራ ህንብራኹን እንቲ ይታኽሪኹራ ይት ተክራኽር፡

ሓሎዂራ ወርከማ ፡ ሓንቀቅሮ ለገድራኽር።

 

ይጀማ ወርከማ ድገር ገሻዂ፡

የሓኖራ ተኩላይ ከው ናውክ ኩት ማዲቱዂ፡

ኣጃ ጋሺተኩ ኩል ጋሺታዂ፡

ዲማ ፋሺተኩ ፡ ኩዲ ማዲታዂ

ብራ ፋይሕል እዃርሶ ፋይሕል ለገዳዂ።

 

ኣጃ ሰኝረኩማ ፡ ሮማይ ይሻኒዂራ

ወርካማ ብክረት ምልምል ይዳንድዂራ፡

ሰላም የካ ስኩሪ ብሊና ይማዲኹራ

ወርከማ ሰርጎ ፡ ይጉልፋሪቁራ።

 

ጅልልሰና ሓባለክሶ ቋላ ሞላድሲ፡

ይኝ ግን ብሊን ይና ሰኲና ደማትሲ፡

የዋ ይኝ ግን ብሊን ይና በራኻ

ኣሸራ ፡ በጉሲ፡

ሓጋዝትልድ ኣወት ሓመደይ ኣኽራሲ፡

 

ሓመልማሎ ጀንገረን ኣወት ደኪል ቱታሲ፡

ጣቁርድ ብራ ቁጣ ፍልፍላዂ ንኪ ኣኽራሲ፡

መጋርሕ ሸካ ብሊና ጀመራ ፡ ኣወት ገብሩቁርድ እሮራ ጋእ ይታሲ፡

ይና ታንታርዋ ከረን ጅብርደሪ ሸብ ጥላይሲ፡

ማዕቢኖግን ንኪ ኳራ ለብራሲ ። (2)

 

ሓመድየኩም ይሻን ፡ እንታ ግናይልድ በሀርልድ፡

ቂርዲ ገርክዲ ለምለም ይድናኽር እንሰከትልድ፡

ቂልስንኹን ይግድኒ ፡ በቀቅግድናኺር እንታ ወክድልድ፡

ባሃ ይንተት ንኪ እንታ ጅዋ ለበክልድ፡

ህጃምሊ እልብርስትኖ ግን ዲመሲ ንኪትልድ፡( 2)

 

ፍጹም ዘርኣይ ዑቁባይ